Gezocht: Akkerbouwers en melkveehouders in de Kleischil die nieuwe methoden willen proberen om de bodemweerbaarheid te verbeteren!

Wil je de bodem op je bedrijf verbeteren en denk je na over het toepassen van nieuwe methoden? Dan is dit je kans! Laat ons weten waarmee je wilt experimenten om te ervaren hoe de bodemweerbaarheid (biologie, fysisch en nutriënten) verandert en wat het effect is op de opbrengst en kwaliteit van een gewas.

Meld je aan als je samen met een aantal collega boeren, een experiment wilt uitvoeren om te ervaren hoe de bodem weerbaarder wordt door bijvoorbeeld:

•    Soort en gebruik groenbemesters, ook de winter over of in rustjaar voor de bodemgezondheid. Wat is anders dan de huidige praktijk?
•    Oplossen en of tegengaan van bodemverdichting
•    Niet kerende grondbewerking, wanneer en hoe. 
•    Minder chemische gewasbescherming – meer groene gewasbescherming
•    Toepassing van organische mest in plaats van kunstmest
•    Vaste rijpaden
•    Verruiming bouwplan 
•    Tegengaan afspoeling en inspoelen chemische middelen en kunstmest
•    Inzet kringloop bijv. groene meststoffen
•    Gewasdiversificatie bijv. meer eiwit van eigen land.
•    Samenwerking akkerbouw melkvee.  
Of andere concrete ideeën die passen binnen dit thema. 

In 2022 zijn we met vier veldexperimenten gestart. Er is ruimte voor nieuwe experimenten in de groeiseizoenen 2023-2024. Rondom een experiment wordt een groep met collega-boeren gevormd en deze krijgen ondersteuning van een begeleider. Experimenten sluiten aan bij het streefbeeld en actieplan voor de Kleischil. De looptijd is maximaal 2 jaar (’23-’24). Mocht je mee willen doen, laat dan voor 1 februari 2023 weten op welke bodemgerelateerde thema's je ervaring wilt opdoen (maximaal 1 A4). 

Voorwaarden:
•    Je bent akkerbouwer en/of melkveehouder in de Fries/Groningse Kleischil (zie ook de afbeelding onderaan);
•    Je wilt de bodemgezondheid c.q. -kwaliteit en de biodiversiteit verbeteren;
•    Je wilt je ervaringen delen met (een groep) collega’s en kennis delen over een weerbaarder bodem, bijvoorbeeld door een velddemo;
•    Je wilt meewerken aan monitoring.

Je krijgt ondersteuning voor:
•    Het opstellen van een plan van aanpak voor uitvoering van het experiment;
•    Begeleiding bij het experiment (opzet, uitvoering, monitoring);
•    Vergoeding van "extra" kosten;
•    Begeleiding gesprekken met groepen collega’s;
•    Ondersteuning bij de organisatie van veldbijeenkomsten;
•    Verslaglegging;
•    Winterbijeenkomsten in themagroepen om informatie te delen.

Leernetwerk bodem
In de winter van 2021-2022 is  in de noordelijke Kleischil het Leernetwerk bodem gestart. Dit is een initiatief vanuit de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw. Het leernetwerk biedt ondernemers de kans  om in de praktijk ervaring met en kennis over bodembeheer, bodemkwaliteit en biodiversiteit op te doen. Boeren worden ondersteund en leren van elkaar via eigen experimenten en demonstratiepercelen. Door te zien, ervaren, experimenteren en in de praktijk brengen van kennis en deze ook te delen wordt gewerkt aan een weerbare en vruchtbare bodem. Met de bodem als basis voor een toekomstbestendige landbouw in de regio.

Interesse?
Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Harold Martens, (06-31111893; ook voor experimenten in het Friese deel van de Kleischil). Aanmelden kan tot 1 februari 2023, maar voor een goede voorbereiding is het beter niet zo lang te wachten. Vol=Vol. Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van de leden van het Kernteam (zie hieronder).

Deel je ideeën met ons en dan pakken we het gezamenlijk op. Samen werken we aan een toekomstbestendige landbouw in de Kleischil!

Het kernteam van de noordelijke Kleischil,

Corrie Terpstra, Agrarisch Collectief Waadrâne
Alma den Hertog, Collectief Midden Groningen
Berend Santema, (Agrarische natuur Coöperatie Westergo)
Lammert Westerhuis, (LTO Noord)
Mindert de Vries, (Fjildlab)
Thomas Pollema, (akkerbouwer in Alde Leie)