Uitvoeringsplan 2023-2024 Kleischil vastgesteld

De stuurgroep van de Regio Deal heeft onlangs het Uitvoeringsplan 2023-2024 voor de noordelijke Kleischil vastgesteld. Op hoofdlijnen is het een voortzetting van de onderdelen in het eerste uitvoeringsplan.

De afgelopen twee jaren is uitvoering gegeven aan vijf themalijnen uit het streefbeeld en actieplan: bodem, toekomstbestendige bedrijven (kringlooplandbouw), aantrekkelijk en biodivers landschap (groen-blauwe dooradering), verbinding met de maatschappij en verbinding van andere opgaven. De eerste experimenten onder het Leernetwerk Bodem zijn gestart en samen met andere overheden is een aanpak naar een robuust groen blauw netwerk gevormd. Kringloopinitiatieven zijn ondersteund en boerenexperimenten gestart.

Ook de komende twee jaar blijft het kernteam een belangrijke rol in de uitvoering vervullen. Zij zijn de oren en ogen in het gebied en geven gevraagd en ongevraagd advies, zodat de aanpak goed blijft aansluiten op de behoeftes vanuit de sector.