Voorlopersproject Aldeboarn-De Deelen

Aldeboarn-De Deelen maakt deel uit van het Friese Veenweidegebied en is een van de ‘Kansrijke Gebieden’ uit de Friese Veenweidevisie (2015). Deze heeft als opgave bodemdaling tegen te gaan door het slootwaterpeil te verhogen, met behoud van een vitale landbouw. Het Rijk heeft daar later nog een CO2-reductieopgave aan toegevoegd. Het gebied van 5.000 hectare ligt in Zuidoost-Friesland, niet ver van Heerenveen.

Van onderop

In dit deel van de Friese veenweide wordt door burgers en boeren 'van onderop' gewerkt aan een kringloopwijzer voor circulaire landbouw. Basis hiervoor is de veenweidevisie. Daarbij is er ook aandacht voor het weidevogelbeheer. Hier loopt een gebiedsproces waarin boeren een grote rol hebben.

Overstap naar natuurinclusief

Samen worden onderzoeken, projecten en pilots opgezet die passen bij (een omslag naar) een natuurinclusieve landbouw, zoals een kringloopwijzer voor circulaire landbouw, de ontwikkeling van agro-biodiversiteit, het geven van adviezen aan individuele ondernemers en het stimuleren van samenwerking tussen agrariërs en Staatsbosbeheer. Dit is nodig om de overstap te kunnen maken naar een aangepaste vorm van boeren. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Werkplaats Vitaal Platteland. Aldeboarn-De Deelen is ook onderdeel van het Rijksprogramma Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Er is samenwerking tussen dit programma en de Regio Deal natuurinclusieve landbouw.

Betrokkenen

Heeft u nog vragen?

    Neem voor meer informatie contact op met Lenneke Büller: lb@lennekebuller.nl, of Michiel Sybesma: m.d.sybesma@fryslan.frl, of 06-23503897.