Projecten

In de acht Regio Deal-gebieden lopen diverse projecten. Een aantal lichten we hieronder uit. Op de interactieve kaart vindt u een actueel overzicht van alle 83 lopende en afgeronde projecten.

Meer biodiversiteit in Veenkoloniën

Verschillende partijen hebben een plan opgesteld om de biodiversiteit in de Gronings-Drentse Veenkoloniën te vergroten. Dat gebeurt via groenblauwe dooradering.

Meer over biodiversiteit in veenkoloniën

Slaperdijken in het Oldambt

In het Oldambt vormen oude dijken die niet meer worden gebruikt een groen netwerk van landschapselementen.

Meer over Slaperdijken in Oldambt

Sloot- en taludbeheer in de Veenkoloniën

Afgelopen jaren is er op proefboerderij 't Kompas in Valthermond onderzoek gedaan naar de combinatie van akkerranden met talud- en slootkantenbeheer.

Meer over Sloot- en Taludbeheer 

Akkerranden in de Oldambster

In het Oldambt wordt praktijkonderzoek gedaan naar onkruidbeheersing op akkerranden. Deze krijgen een steeds prominentere plek in de bedrijfsvoering.

Meer over Akkerranden in de Oldambster

De Groene Winkelkar

Het initiatief 'De Groene Winkelkar' heeft als doel het makkelijker te maken om bewust te winkelen. Het wordt ondersteund vanuit de Regio Deal.

Meer over de Groene Winkelkar

Duurwerking van tagetes in de Veenkoloniën

Dit project vindt plaats op proefboerderij 't Kompas in Valthermond en is gericht op onderzoek naar natuurlijke bestrijding van bodemgebonden plagen.

Meer over tagetes in de Veenkoloniën

Natuurinclusieve landbouw in het Achterste Diep

In het Achterste Diep, in het Drentse Hunzedal, verkennen boeren manieren van landbouw bedrijven met oog voor natuur. Het gaat om een pilot van Prolander.

Meer over het Achterste Diep

Activiteiten Kennisconsortium

Binnen de Regio Deal is een Kennisconsortium (KC) opgericht, dat zich onder meer bezighoudt met gebiedsprocessen met kennis en advies, ‘natuurinclusief’ een plek geven in het onderwijs, advies over bijeenkomsten en demo’s en monitoring.

Meer over Activiteiten Kennisconsortium

Kringloopcoöperatie Groninger Kleischil

Samen met agrarische ondernemers in het Groningse deel van de noordelijke Kleischil is Collectief Midden Groningen het project ‘Kringloopcoöperatie Groninger kleischil’ gestart.

Meer over de Kringloopcoöperatie

Digitale gids natuurinclusieve akkerbouw

Er is al veel kennis over natuurinclusieve landbouw beschikbaar, maar deze is erg versnipperd. In de 'Digitale gids natuurinclusieve maatregelen' staan acht praktische maatregelen uitgewerkt.

Meer over de digitale gids

Midwolder Bouwten

Begin 2020 is de pilot op de Midwolder Bouwten in de provincie Groningen officieel gestart met de ondertekening van een pachtovereenkomst tussen Groninger Landschap en pachters en broers Adri en Jan Boonman.

Meer over Midwolder Bouwten

Bedrijfssystemen voor melkveehouderijen Noord-Nederland

In drie regio's in Noord-Nederland hebben melkveehouders verkend welke melkveebedrijfssystemen zij in hun gebied verwachten.

Meer over bedrijfssystemen melkveehouderijen

Leernetwerk bodem noordelijke Kleischil

Er wordt een leernetwerk bodem opgezet, om boeren in het kustgebied tussen Delfzijl en Harlingen die bezig zijn met natuurinclusieve landbouw, te helpen en van elkaar te laten leren.

Meer over Leernetwerk bodem

Boerenexperimenten in de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt

Vier boeren in deze gebieden kregen onlangs subsidie voor het experimenteren met natuurinclusieve landbouw. Wat zijn hun ervaringen tot dusver?

Meer over boerenexperimenten

Pijpkaneel

Het Pijpkaneel, het gebied Zurich-Bolsward-Workum, is onderdeel van het Friese Kleiweidegebied. Dit is een open weidegebied, met voornamelijk melkveebedrijven, dat direct grenst aan het IJsselmeer.

Meer over Pijpkaneel

Westeresch

In Westerwolde worden door pachters op een natuurinclusieve manier agrarische producten geteeld zonder gebruik van kunstmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Meer over Westeresch

Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw

In de Veenkoloniën worden verschillende methodes uitgeprobeerd om meer natuurinclusief te telen. Om de bijdrage van boeren aan de natuur te kunnen waarderen en uiteindelijk belonen, is een eenduidige manier van meten nodig.

Meer over de Biodiversiteitsmonitor

Aldeboarn-De Deelen

Aldeboarn-De Deelen maakt deel uit van het Friese Veenweidegebied en is een van de ‘Kansrijke Gebieden’ uit de Friese Veenweidevisie (2015).

Meer over Aldeboarn-De Deelen