Regio Deal Natuurinclusieve landbouw

Binnen de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland werken agrariërs, inwoners, landbouw- en natuurorganisaties, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en het Rijk in acht gebieden samen aan een landbouw die in balans is met de omgeving. 

Gebiedsgerichte aanpak

De gezamenlijke ambitie is om een duurzame, natuurinclusieve landbouw te realiseren. Landbouw die grondgebonden en circulair is, bijdraagt aan het herstel van de biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft én economisch rendeert. We doen dit vanuit het besef dat een omslag noodzakelijk is om de sector op de lange termijn gezond, levensvatbaar, concurrerend en rendabel te laten zijn. Hiermee willen we Noord-Nederland als koploper voor een duurzaam platteland op de kaart zetten. Dit pakken wij via een integrale en (provinciegrensoverschrijdende) gebiedsgerichte aanpak op. Doel van deze gebiedsgerichte aanpak is om elke grondgebruiker of agrariër een handelingsperspectief te bieden om invulling te geven aan natuurinclusieve landbouw die past in dat gebied.

Samenhang 

Elke regio is uniek en heeft behoefte aan een eigen aanpak en afweging bij het aanpakken van de eigen opgave. De gekozen gebieden zijn Schiermonnikoog, Noordelijke kleischil, Oldambt, Westerwolde, Veenkoloniën, Drents Plateau, Friese veenweide en Friese kleiweide. De acht gebieden verschillen onderling sterk van elkaar, maar binnen elk gebied is juist een sterke samenhang van gebiedskenmerken, zoals grondsoort, landschap, sociale samenhang en watersysteem. De verschillende krachten en uitdagingen die specifiek zijn voor een regio vormen de basis voor een regionale opgave om de brede welvaart, leefbaarheid en economische kracht te bevorderen.

Waar willen we in 2030 staan?

De eerste stap is om het Kwaliteitsbeeld Noord-Nederland te vertalen naar het eigen gebied. Met grondgebruikers en andere betrokkenen wordt een gezamenlijk streefbeeld opgesteld: waar willen we in 2030 per gebied staan? Welke doelen zijn daarvoor nodig? Dit gedeelde beeld is geen blauwdruk, maar geeft steun bij de in te zetten acties, zodat in 2030 natuurinclusief boeren de gangbare praktijk is. 

De tweede stap is het streefbeeld vertalen naar een natuurinclusief actieplan per gebied. Het actieplan is gevuld met onder meer:

  • Opzetten van nieuwe samenwerking
  • Ontwerpen van nieuwe landbouw- en natuurbeheersystemen 
  • Experimenten met nieuwe werkwijzen 
  • Ontwikkelen en delen van kennis

Voorlopersprojecten

Een aantal lopende initiatieven in de gebieden maakt deel uit van de Regio Deal. Om te inspireren, van te leren en op mee te liften. Deze krijgen een bijdrage uit de Regio Deal. Hierbij gaat het om de pilots Midwolder Bouwten in het Oldambt en Westeresch in Westerwolde, de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw in de Veenkoloniën en de projecten Aldeboarn-De Deelen in het Friese veenweidegebied en het Pijpkaneel in het Friese kleiweidegebied. Daarnaast zijn er ook andere inspirerende projecten die als voorbeeld dienen, zoals Boeren met de natuur op Schiermonnikoog en Duurzame melkveehouderij in Drenthe

Van elkaar leren en kennis delen

Van elkaar leren en kennis delen is onderdeel van de Regio Deal met Noord-Nederland als proeftuin. Om bestaande kennis optimaal te gebruiken, nieuwe kennis te delen, te borgen en te monitoren en studenten op te leiden, is een nieuwe samenwerking nodig die gebieden en kennispartners samenbrengt. Hiervoor gaat een kennisconsortium, bestaande uit de Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen University & Research, Hogeschool Van Hall Larenstein, MBO Terra, Nordwin College, Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw en Kadaster zich de komende jaren actief inzetten.  

€ 20 miljoen

Het Rijk en de drie noordelijke provincies sloten in 2019 de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw. Daarmee komt € 20 miljoen beschikbaar voor initiatieven die de biodiversiteit, de landschapskwaliteit en de agrarische sector dienen.

De volledige Regio Deal Natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland is te vinden op de website van de Rijksoverheid.