De 8 gebieden

In acht gebieden met karakteristieke gebiedseigenschappen wordt samen met stakeholders een streefbeeld voor 2030 opgesteld. Elk streefbeeld wordt vervolgens vertaald in een actieplan. Doel van deze gebiedsgerichte aanpak is om elke grondgebruiker of agrariër een handelingsperspectief te bieden om invulling te geven aan natuurinclusieve landbouw die past in dat gebied. Vervolgens worden instrumenten, werkwijzen en verdienmodellen ontwikkeld die natuurinclusief boeren aantrekkelijk en rendabel maken en in de praktijk getest. 

 

Schiermonnikoog

Melkveehouders willen de veestapel verminderen op het eiland. de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw faciliteert hierbij.

Meer over dit gebied

 

Noordelijke kleischil

Tussen het Friese Harlingen en de Groningse Eemshaven vinden verschillende projecten plaats.

Meer over dit gebied

 

 

Friese veenweide

Zuidwest-Friesland kent veel agrarische bedrijvigheid, maar heeft ook te maken met bodemdaling door veenoxidatie.

Meer over dit gebied

Friese kleiweide

Tussen Sneek, Leeuwarden en Bolsward zijn natuurorganisaties en boeren volop bezig met natuurinclusieve landbouw.

Meer over dit gebied

 

 

Oldambt

Voor dit gebied in Groningen, bijgenaamd 'De Graanrepubliek', is een streefbeeld en actieplan voor 2030 opgesteld.

Meer over dit gebied

Westerwolde

Voor het Groningse Westerwolde is een streefbeeld en actieplan voor 2030 opgesteld.

Meer over dit gebied

 

 

Veenkoloniën

Voor de Gronings-Drentse Veenkoloniën zijn streefbeelden en actieplannen voor 2030 opgesteld.

Meer over dit gebied

Drents plateau

Tussen Coevorden, Groningen, Steenwijk en Emmen zijn landbouw en natuur met elkaar verweven.

Meer over dit gebied